• Сертифициращо обучение за медиатори

  Професионалната асоциация на медиаторите в България

  ще проведе в гр. Плевен

  СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ

   

  Курсът дава възможност за сертифициране на медиатори, получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.

  Курсът е създаден от български и чуждестранни експерти от Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие заедно с представители на съдийската и правната общност в България. Лекторите са медиатори с богат опит и практика в областта. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредба № 2/15.03.2007г.

  Какви знания и умения получавате?

  Знания и практически умения за разрешаване на конфликтни ситуации, за управляване и довеждане до успешен завършек процедура по медиация.

  По-специално в курса ще научите повече за: конфликт и способи за разрешаване на спорове; процедура по медиация – предимства, етапи, участници, видове; правна рамка на медиацията в България и в Европа; центрове за медиация; процедура по препращане към медиация от съда.

  Ще овладеете: основните комуникативни умения и медиаторски техники; водене на преговори, основани на интереси; своето поведение като медиатор; справяне с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията; изготвянето на спогодба.

  За кого е подходящ този курс?

  Широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, педагози, педагогически съветници, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.

  Обучението е 6 дни и ще се проведе на 08, 09  и 10. 05.2020г. и на 29, 30 и 31. 05.2020г.

  Място: гр. Плевен, ул. „Полтава“ 3

  Стартираме на 08.05.2020г. от 16:30ч.

  Такса за участие: Цена за гр. Плевен – 520,00лв. за целия цикъл.

  Осигурени са учебни материали, онлайн достъп до електронна платформа и презентации, както и кафе паузи.

  Отстъпки: за повече от 1 представител на организация, както и при заплащане на сумата до 25 април 2020 г. таксата е 480,00 лв.

  Краен срок за заплащане на таксата: 5 май 2020 г.

  Желаещите да се запишат е необходимо да попълнят онлайн формуляра ТУК

  За информация: 0882532124

  Read More
 • Образование

  Основните цели на СНЦ „ВИА ХУМАНИКА“ свързани с образованието са:

  • Да работи за развитие на образованието, науката, културата и технологиите;
  • Да работи за развитие и утвърждаване на връзката между науката и бизнеса;
  • Да работи за развитие и утвърждаване на новите технологии и тяхната връзка с науката, културата, образованието и гражданското общество;
  • Да подпомага гражданите, държавните и обществени структури за утвърждаване на добрите практики в областта на професионалното ориентиране и кариерно развитие, подбора и обучението на кадри, както и повишаването на качеството на работа на субекти на всички нива;Да работи за развитието на професионалното обучение и да осигурява широк и лесен достъп до него;
  • Да работи за развитието и прилагането на ключови компетентности във всички сфери на обществения и социален живот;
  • Да подпомага учащи и младежи да разгърнат своя творчески потенциал, да развият талантите си и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация;
  • Да се засили мотивацията на младежи, ученици и родители за участие (и връщане) в образователния процес;
  • Да подобрява достъпа до пазара на труда чрез обучение и връщане към заетост на неактивни на пазара на труда лица, в т.ч.:безработни младежи до 29 години, които нито се обучават, нито са заети, безработни над 50-годишна възраст, продължително безработни лица, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, безработни с ниско образование, хора с увреждания, лица извън работната сила, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица;
  • Да осигурява широк и лесен достъп до коучинга, като процес на обучение или развитие, чрез който дадено лице се подкрепя, докато се постигне конкретна лична цел или професионален резултат.
  Read More

За нас

Сдружение „ВИА ХУМАНИКА“ – юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност Основните цели на сдружението са: Да работи за развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, културата и технологиите; Да работи за развитие и утвърждаване на връзката между науката и бизнеса; Да работи за развитие и утвърждаване на…

Read More

Текущи проекти

 • Проект: „Толерантни заедно“
 •  

   

   

   

   

  СНЦ „Виа Хуманика“ е бенефициент по проект: „Успешен старт“
  Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси
  Приоритетни оси: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
  Наименование на процедурата: Подкрепа за предприемачество
  Код на процедура: BG05M9O001-1.023  Рег.№ на проекта: BG05M9O001-1.023-0119
  Начало 01.07.2018г.

  Кратко описание на проекта:

  Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и развитие на предприемачеството на 200 безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г. лица от Северозападен район. Подкрепата за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и предприемачеството е един от основните начини за разкриване на устойчиви и качествени работни места. В България този потенциал все още не е напълно оползотворен. Поради това сдружението с изпълнението на проекта ще осигури подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и развитие на предприемачеството, чрез изпълнение на следните дейности:

  • информиране и мотивиране за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество на лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност
  • предоставяне на обучения на 200 лица от Северозападен район, свързани с предприемачески, управленски и бизнес умения
  • предоставяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност

  www.eufunds.bg

  Проект Успешен старт,  Договор № BG05M9OP001-1.023-0119-C01, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Проект-Успешен старт

Последни новини

Сертифициращо обучение за медиатори

Професионалната асоциация на медиаторите в България ще проведе в гр. Плевен СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ   Курсът дава възможност за сертифициране на медиатори, получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. Курсът е създаден от български и чуждестранни експерти от Проекта за реформа в търговското право на…

Read More

Покана за свикване на общо събрание членовете на СНЦ „Виа Хуманика“

Уважаеми членове на Общото събрание на СНЦ „Виа Хуманика“,   На основание на чл. 17 /1/ от Устава на СНЦ „Виа Хуманика“ на  16. 12. 2019г. Управителният съвет на СНЦ „Виа Хуманика“ се събра и реши да свика Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 20.01.2020г. от 10:00ч. в гр. Плевен,…

Read More

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СНЦ „ВИА ХУМАНИКА“

Уважаеми членове на Общото събрание на СНЦ „Виа Хуманика“,   На основание на чл. 17 /1/ от Устава на СНЦ „Виа Хуманика“ на  10. 07. 2019г. Управителният съвет на СНЦ „Виа Хуманика“ се събра и реши да свика Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 12.08.2019г. от 10:00ч. в гр. Плевен,…

Read More