• Образование

  Основните цели на СНЦ „ВИА ХУМАНИКА“ свързани с образованието са:

  • Да работи за развитие на образованието, науката, културата и технологиите;
  • Да работи за развитие и утвърждаване на връзката между науката и бизнеса;
  • Да работи за развитие и утвърждаване на новите технологии и тяхната връзка с науката, културата, образованието и гражданското общество;
  • Да подпомага гражданите, държавните и обществени структури за утвърждаване на добрите практики в областта на професионалното ориентиране и кариерно развитие, подбора и обучението на кадри, както и повишаването на качеството на работа на субекти на всички нива;Да работи за развитието на професионалното обучение и да осигурява широк и лесен достъп до него;
  • Да работи за развитието и прилагането на ключови компетентности във всички сфери на обществения и социален живот;
  • Да подпомага учащи и младежи да разгърнат своя творчески потенциал, да развият талантите си и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация;
  • Да се засили мотивацията на младежи, ученици и родители за участие (и връщане) в образователния процес;
  • Да подобрява достъпа до пазара на труда чрез обучение и връщане към заетост на неактивни на пазара на труда лица, в т.ч.:безработни младежи до 29 години, които нито се обучават, нито са заети, безработни над 50-годишна възраст, продължително безработни лица, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, безработни с ниско образование, хора с увреждания, лица извън работната сила, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица;
  • Да осигурява широк и лесен достъп до коучинга, като процес на обучение или развитие, чрез който дадено лице се подкрепя, докато се постигне конкретна лична цел или професионален резултат.
  Read More

За нас

Сдружение „Виа Хуманика“ е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност   Основните цели на СНЦ „Виа Хуманика“ са: Да работи за развитието на образованието, науката, културата и технологиите; Да работи за развитие и утвърждаване на връзката между науката и бизнеса; Да работи за развитие и утвърждаване на новите технологии и…

Read More

Текущи проекти

 • Проект „Активен граждански сектор за по-добро административно обслужване по насърчаване на заетостта в област Плевен“
 • Проект „Мотивация и медиация в многообразието“
 • По проект по процедура „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование.“ – Компонент 1, СНЦ „Виа Хуманика“ търси да назначи експерти/ лектори за провеждане  на обучения с цел  да се насърчи самостоятелната заетост.

  Обучението е насочено към предоставяне на информация, придобиване на умения у лицата и оказване на подкрепа за предприемачество и самостоятелна заетост.

  Ще бъдат обучени 20 лица от целевата група, разделени на групи по 5 човека, като продължителността на всяко обучение ще е 40 уч. часа  в периода октомври – декември 2019г.

  Условия за кандидатстване:

  • Диплома за завършено висше образование;
  • Квалификации и опит в областта на финансите/мениджмънта/предприемачеството.

  Заплащането ще е съобразено с часовете положен труд.

  Желаещите да кандидатстват могат да подадат заявление и копие на документи, доказващи необходимата квалификация на електронен адрес: viahumanica@gmail.com или на адрес гр. Плевен, ул. „Кирил и Методий“ 18 офис „Виа Хуманика“ лично или с куриер/по поща най-късно до 15.10.2019г.

  Обява за назначаване на експерти/лектори
 • Проект: „Толерантни заедно“
 •  

   

   

   

   

  СНЦ „Виа Хуманика“ е бенефициент по проект: „Успешен старт“
  Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси
  Приоритетни оси: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
  Наименование на процедурата: Подкрепа за предприемачество
  Код на процедура: BG05M9O001-1.023  Рег.№ на проекта: BG05M9O001-1.023-0119
  Начало 01.07.2018г.

  Кратко описание на проекта:

  Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и развитие на предприемачеството на 200 безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г. лица от Северозападен район. Подкрепата за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и предприемачеството е един от основните начини за разкриване на устойчиви и качествени работни места. В България този потенциал все още не е напълно оползотворен. Поради това сдружението с изпълнението на проекта ще осигури подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и развитие на предприемачеството, чрез изпълнение на следните дейности:

  • информиране и мотивиране за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество на лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност
  • предоставяне на обучения на 200 лица от Северозападен район, свързани с предприемачески, управленски и бизнес умения
  • предоставяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност

  www.eufunds.bg

  Проект Успешен старт,  Договор № BG05M9OP001-1.023-0119-C01, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

  Проект-Успешен старт

Последни новини

Project „Europe of Diversity – Integration and Socialization of Migrants“ Strand 2: Measure 2.2 „Networks of towns“ Europe for Citizens Programme

Read More

Интеркултурно образование – толерантност в многообразието

Интеркултурното образование е една реалност и перспектива на образователните системи по света. То е заложено в редица документи на международни организации. malwarebytes anti malware premium 2019 activation à vie Чрез образованието ромите могат да се интегрират в обществото, защото то ще постави основата, на която да се изградят като пълноценни граждани и по този начин…

Read More

Европейски ден на спорта в училище

Като част от инициативите за преодоляване на негативните стереотипи, включени в дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех” – BG05M9OP001-2.018-0003-C01 беше отбелязан Европейският ден на спорта в училище. how to uninstall sylenth1 Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ) е ден, посветен на насърчаването на физическата…

Read More