Васильовден

СУ „Христо Смирненски” – Гулянци отбеляза ромската Нова година с концерт

На 14 януари Община Гулянци, СУ „Хр. Смирненски” – Гулянци и Сдружение с нестопанска цел „Виа Хуманика” гр. Плевен организираха честване на ромската нова година – Банго Васил в Конферентната зала на община Гулянци. Празникът е част от инициативите за преодоляване на негативните стереотипи, включени в дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех”.

В празничния концерт участваха индивидуални изпълнители и танцова формация при училището, които създадоха много настроение на публиката с традиционни ромски песни и български народни хора. Ученици разказаха историята на образователното дело в Гулянци, увлекателни ромски легенди и запознаха присъстващите с традициите, свързани с Васильовден, които се спазват във всяко ромско семейство. Празникът събра над сто човека – участници и публика. Присъстваха Михаил Таиров – директор на дирекция УТСИП и АО в Община Гулянци и ръководител на проекта, Емилия Петрушева – директор на СУ „Хр. Смирненски, учители и ученици, представители на НЧ „П. Р Славейков” гр. Гулянци, ръководители на институции, граждани.

Емилия Петрушева и Анита Хинова от „Виа Хуманика” поздравиха присъстващите и подчертаха значението на подобен род инициативи, които сближават хората, налагат модел на толерантно отношение, доказват, че традициите, бита и културата на различните етноси в българия са вплетени отдавна в едно цяло.
Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех.” стартира през март 2019 г. и се осъществява по Приоритетна ос: Образователна среда за активно социално приобщаване, процедура: BG05M9OP001-2.018 – „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1. Стойността на проекта е 863 709,35 лв., разделена както следва ДБФП № BG05M9OP001-2.018-0003 – С01 по ОПРЧР от 01.03.2019г. – 496 978,62 лв. и по ДБФП № BG05M9OP001-2.018-0003 – 2014BG05M2OP001-С01 по ОПНОИР 366 730,73 лв.
Бенифициент по проекта е Община Гулянци с партньори в реализирането на дейностите СУ „Христо Смирненски” гр. Гулянци, ИКОМС ЕООД гр. Плевен, МЦ I – „Д-р Ал. Войников” ЕООД гр. Гулянци, АПОЛИ ИНВЕСТ ЕООД гр. Плевен, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” гр. Велико Търново, Сдружение с нестопанска цел „Виа Хуманика” гр. Плевен.

Дейностите по проекта, предвидени по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” са: допълнително обучение по български език за деца и ученици в СУ „Хр. Смирненски”; допълнителни занимания със застрашените от отпадане от училище ученици от етническите малцинства; психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства; кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците; работа с родителска общност; подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиален етап и за успешно завършване на средно образование; организиране на екскурзии за опознаване на историческото, културното и природното богатство на родината; инициативи за преодоляване на негативните стереотипи. Чрез проектните дейности ще се създадат условия за формиране на трайни и позитивни нагласи, за толерантно отношение и подкрепа към личността на другия и привличане на родителите към училищния живот, което ще утвърди позитивния имидж на училището в общността.

Проектните дейности, които се реализират по ОП „Развитие на човешките ресурси” са: професионално информиране и консултиране на лица от целевата група; мотивационно обучение; предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация; насърчаване на самостоятелна заетост; наемане на работа на лица от целевата група за срок от 9 месеца; подобряване достъпа до и предоставяне на социални и здравни услуги, индивидуални консултации и здравна медиация; инициативи за преодоляване на негативните стереотипи в обществото; разкриване и оборудване на Център за социално-икономическо интегриране на маргинализирани общности, чието създаване е обвързано с приоритетите заложени в стратегиите на общинско и областно ниво и плана за интегриране на ромите.

Проектът „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех.” обхваща 160 възрастни лица и 251 деца, ученици и младежи. Дейностите по него трябва да приключат до края на годината, като очаквания резултат от тях е да се създаде трайна тенденция на толерантно отношение и приобщаване, подобряване на социално-икономическия, образователен и здравен статус, устойчивост на създадените положителни практики.