В Плевен и Ловеч се проведоха първите кампании по проекта „Успешен старт”

На 11.09.2018г. в градовете Плевен и  Ловеч се проведоха първите кампании с цел информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество по проект: „Успешен старт”, Договор №BG05M9OP001-1.023-0119-C01, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г., Процедура: „Подкрепа за предприемачество“ с бенефициент СНЦ „Виа Хуманика“.

Бяха поканени представители на целевите групи – заети, неактивни и безработни лица, както и представители на публични и бизнес сектори, неправителствени организации, медии и др. На участниците беше представена основната цел на проекта, а именно осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и развитие на предприемачеството на безработни, неактивни или работещи лица от Северозападен район.

По време на кампаниите бяха представени ползите от стартиране на самостоятелна стопанска дейност, стъпките, които лицата желаещи да участват следва да преминат и ефекта, който се очаква да имат върху тях проектните дейности.

Желаещите да се включат ще преминат през специализирани обучения, които ще им дадат възможност за разработка и преценка на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност. За тези, които желаят да продължат участието си в проекта ще се осигури достъп до експертна консултантска помощ под формата на индивидуални и групови консултации от специалисти в различни области за започване на стопанска дейност, включително чрез предоставяне на информация за източници на финансиране и менторство за развитие на бизнеса.

–––––––––––-––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *