Доклад за резултати от проучване

В изпълнение на Дейност по Проект BG05SFOP001-2.025-0181-C01
„Активен граждански сектор за по-добро административно обслужване по насърчаване на заетостта в област Плевен“ публикуваме доклад на резултатите от проучване на въздействието на програмите, мерките и услугите за насърчаване на заетостта в област Плевен.

Доклада може да изтеглите ТУК