ЗАКОНЪТ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОНЪТ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ:
(промени, които касаят родителите)

Законът за предучилищното и училищното образование бе одобрен от Народното събрание на 30 септември 2015 г. и влезе в сила от следващата учебна година, като някои от важните му положения (например завършването на основно образование в седми клас) практически се осъществят три години по-късно. Законът предвижда 8-ми клас да премине от основната в средната степен на образование, като основното образование е на два етапа – начален (I–IV клас) и прогимназиален (V–VII клас). Средното образование също е на  два етапа – VIII–X, и ХI–XII ти клас. Новият Закон предвижда механизми за защита на селските училища, като т. нар. „обединено училище”, в което ще може да се обучават ученици от първи до десети клас. В тях ще може да се придобива и първа степен на професионална квалификация, т.е. селските училища може и да не загубят осми клас, а да „добият” девети и десети. В края на учебната 2016/2017 г. за първи път основно образование се завършва в 7-ми клас. Допълнителна финансова подкрепа получават защитените училища, в които държавата дофинансира маломерните паралелки, т.е. паралелките, в които се обучават под 16 ученика: в някои случаи това  удвоява бюджета на училищата.  Законът предвижда текстове, които подпомагат политиките за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Така например се въвежда стандарт за интеркултурно образование. Изисква се от всички училища да изработят свои програми за намаляване на ранното напускане на училище и за интеграция на ученици от уязвимите групи, забранява се обособяването на паралелки с ученици от един етнос в училищата, в които се обучават деца от различни етноси.

Законът изисква създаване на Обществен съвет към всяко училище и детска градина. Той е орган, който подпомага училището или детската градина и в същото време осъществява граждански контрол върху дейността му. В Обществения съвет  участват минимум трима представители на родителите, избрани на общо събрание, както и представител на общината. Общественият съвет има широки правомощия: да участва в дейността на Педагогическия съвет, да дава предложения за разпределението на делегирания бюджет, да се произнася по избора на учебници, учебен план и много други.

Законът предвижда задължително предучилищно образование от 5 години и т.н. Предвидени са и любопитни, но важни подробности, като това шофьорска книжка да се издава след завършен първи гимназиален етап (10 клас) и др.