За нас

Association „VIA HUMANIKA“ – a legal entity with a non-profit purpose for carrying out socially beneficial activities

The main goals of the association are:

 1. To work for the development and affirmation of spiritual values, civil society, healthcare, education, science, culture and technology;
 2. To work to develop and strengthen the relationship between science and business;
 3. To work for the development and validation of new technologies and their connection with science, culture, education and civil society;
 4. To support social integration, tolerance, personal realization and development;

   

  kms windows 10 avast premier 2018 license file till 2050 adobe acrobat crack ita advanced systemcare 11.3 key
 5. To overcome negative public attitudes based on ethnic origin;
 6. To assist the disabled and other persons in need of care of any kind;
 7. To support citizens, state and public structures for the confirmation of good practices in the field of professional guidance and career development, the selection and training of personnel, as well as the improvement of the quality of work of entities at all levels;
 8. Да работи за развитието на професионалното обучение и да осигурява широк и лесен достъп до него;
 9. Да работи за развитието и прилагането на ключови компетентности във всички сфери на обществения и социален живот;
 10. Да работи за развитие и утвърждаване на литературата, творчеството, изкуството и културните ценности;
 11. Да подпомага учащи  и младежи да разгърнат своя творчески потенциал, да развият талантите си и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация;
 12. Да се развият и утвърдят нови модели на работа за деца и техните родители, с цел формиране на емоционална интелигентност и изграждане на ключови компетентности у тях за формирането на осъзнато гражданско общество с високи духовни ценности;
 13. Да интегрира услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 години и техните семейства, както и към бъдещи родители;
 14. Да се засили мотивацията на младежи, ученици и родители за участие (и връщане) в образователния процес;
 15. Да подобрява достъпа до пазара на труда чрез обучение и връщане към заетост на неактивни на пазара на труда лица, в т.ч.:безработни младежи до 29 години, които нито се обучават, нито са заети, безработни над 50-годишна възраст, продължително безработни лица, безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, безработни с ниско образование, хора с увреждания, лица извън работната сила, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица;
 16. Да осигурява широк и лесен достъп до медиацията като алтернативен метод за разрешаване на спорове и прилагането й на национално и глобално ниво и да осъществява обмен на информация относно най-добрите практики за разрешаване на конфликти от всякакъв вид;
 17. Да осигурява широк и лесен достъп до коучинга, като процес на обучение или развитие, чрез който дадено лице се подкрепя, докато се постигне конкретна лична цел или професионален резултат.
 18. Да подпомага лица от всички възрастови групи, нуждаещи се от психологическа подкрепа
 19. Да работи за развитието на организационната психология с цел да се изследва, анализира и управлява човешката страна на организацията в следните ключови области: организационно развитие и промяна, управление на човешките ресурси, лидерство и изграждане на екипи, организационна култура, мотивиране, обучение и развитие на персонала, управление на кризи и конфликти в организацията.
 20. Да подпомага развитието на между-фирмените отношения, с цел те да се развиват в дух на сътрудничество, коректност и толерантност

За постигане на целите си Сдружението използва всички позволени от закона средства, в това число:

 1. Набира и разпределя средства за осъществяване целите на сдружението;
 2. Организира срещи, професионални обучения и обучения по ключови компетентности, образователни курсове, летни школи, семинари, тренинги, лекции, конференции, изложби, научни и литературни форуми  и други публични и образователни прояви, свързани с целите на сдружението;
 3. Проявява активност в разработването и изпълнението на програми за обучение (наемане на експерти, организиране на обучения, учебни материали и др.);
 4. Осъществява съдействие за организиране на перспективна подготовка и подбор на кадри с цел формиране на кадрови контингент, способен да отговори на увеличаващите се предизвикателства в глобалния свят и динамиката на промените, произтичащи от тях;
 5. Работи с експерти във всички области с цел постигане целите на сдружението;
 6. Работи по проекти и оперативни програми, с цел постигане целите на сдружението;
 7. Разработва информационни продукти и материали и извършва издателска дейност във връзка с осъществяване на целите на сдружението;
 8. Консултира, изготвя и разпространява експертни оценки и аналитични продукти в областите свързани с целите на сдружението;
 9. Информира за дейността си чрез средствата за масова информация и печата;
 10. Предоставя информационен и консултантски продукт чрез електронния обмен по Интернет;
 11. Организира и участва в международни прояви, програми и проекти;
 12. Установява и поддържа на международни контакти, привличане на изтъкнати чуждестранни учени в осъществяването на проекти;
 13. Работи съвместно с частния бизнес за реализиране на целите;
 14. It carries out joint activities and unification of its efforts with those of related organizations in the country and abroad;
 15. Cooperates with local, state, municipal bodies, administrations, institutions and structures, schools, higher education institutions, scientific institutes, etc.;