Интеркултурно образование – толерантност в многообразието

Интеркултурното образование е една реалност и перспектива на образователните системи по света. То е заложено в редица документи на международни организации.

malwarebytes anti malware premium 2019 activation à vie

Чрез образованието ромите могат да се интегрират в обществото, защото то ще постави основата, на която да се изградят като пълноценни граждани и по този начин ще формира ново мислене, което да замени създадения им вреден стереотип, а и ще се променят обществените нагласи и негативни тенденции към ромския етнос. Необходимо е само време за промяна на тези вредни навици, като трябва да се утвърждава постоянно, че ромските деца също имат право на равен старт в живота, защото изследвания са доказали, че когато деца от двете етнически групи са поставени при равни условия, те създават една добра предпоставка за конкуренция, което е движещата сила на всяка развита икономика.

Терминът „интеркултурно“ се състои от две части: „интер-“, което предполага реални взаимоотношения (интеракции) и „култура“, което от своя страна се свързва с особености на ценностите, начина на живот, представи за света, начини на взаимодействие. Интеркултурно образование е всъщност образователен процес, в който участниците, представители на разнообразни етнически, расови и/или социални групи и съобразно със своите институционални роли, традиции и интереси, работят заедно, в дух на толерантност и взаимно уважение.

Съветът на Европа формулира своите ръководни идеи за интеркултурно образование в 4 аспекта:
1. Европейските страни са станали мултикултурални;
2. Всяка култура има своя заслужаваща уважение специфика;
3. Мултикултурализмът е една възможност за културно богатство;
4. Изграждането на общността е възможно само при взаимно опознаване (интеграция и специфична комуникация) на всички култури, при запазване спецификата на всяка от тях. На тази основа са и основните училищни образователни цели.

Като основни задачи на интеркултурното образование могат да се определят следните:

  1. Повишаване на ефективността на училищната мрежа с цел обхващане на децата от малцинствата.
  2. Заздравяване на основни социални умения – овладяване писмено и говоримо на официалния език.
  3. Намаляване силата на социалните конфликти в училищното пространство. Повишаване на толерантността в училище, чрез театър, музика, изобразително изкуство, спорт, изследване на културите на различните етноси и др.
  4. Изследвания в областта на училищната политика – проучване на опита на другите страни в Европа, които се сблъскват със сходна проблематика.
  5. Подобряване качеството на възпитателната работа в училищата с мултиетническа среда.
  6. Идентификация, измерване и анализиране на училищните постижения на децата от различните етноси и определяне на специфичните особености на децата. Идентифициране и на различията – както структурни, така и психологически, които въздействат върху училищната успеваемост.
  7. Подготовка на учителите и друг училищен персонал за работа в хетерогенна в културно отношение среда. Мотивация и обучение в ефективни образователни практики. Формиране на адекватни стратегии на преподаване.
  8. Изследване на типовете училищно поведение, характерно за децата от различни етнокултурни групи. Изследване на интеракцията „учител-ученик“ в ситуация когато те принадлежат към различни културни групи.

Добрите практики показват, че чрез нестандартни методи за обучения на различни целеви групи може да се провокира творческо мислене, самостоятелност и формиране на задължителни знания и умения, които ще помогнат на бъдещото поколение да положи основата за един по-добър и равен старт в живота- например кръжоци по интереси, извънкласни дейности, в които да се прилага интеркултурното образование като по този начин се популяризира ромската култура, традиции и фолклор.

За целта в клубовете по интереси, може например да се организират състезания или конкурси, в които участниците от ромски произход да се чувстват пълноценни и да попиват знания и нова култура от срещи с творци, посещения на куклени, театрални, фолклорни представления, изложби, създаване на интернет платформи, социални страници и сайтове, създаване на филмови истории и провеждането на ежегодни младежки или детски фестивали.

Благодарение на изградени и прилагани ефективни методи за интеграция на ромските деца, както и чрез изграждане на специализирани училищни центрове за интеграция снабдени с най-модерните учебно-технически средства и подсигурена материална база може да се създаде ефективна основа, която ще подпомогне ромските деца да не отпадат рано от учебната система.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *