Информационни материали и презентации


Информационни материали

НАЦИОНАЛНИ И МЕСТНИ ПОЛИТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ


Презентации

Толерантни заедно – пресконференция 1

Преодоляване на негативните обществени нагласи основани на етнически произход и културна идентичност и към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност

Толерантни заедно – пресконференция 2

Толерантни заедно – пресконференция 3

 


–––––––––––-–– www.eufunds.bg –––––––––––––– 

Проект  „Толерантни заедно”, с Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.