Конференция по проект: „Толерантни заедно“

На 5 февруари 2019г. в хотел „Ростов“ в гр. Плевен се проведе конференция по проект: „Толерантни заедно“ № BG05M2OP001-3.002-0270-C01 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Конференцията е част от кампаниите свързани с интеграцията, преодоляването на негативните обществени нагласи и интеркултурното образование. На нея бяха обсъдени теми, които засягат четирите стратегически цели определени в стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020г., а именно пълноценна социализация на ученици от етническите малцинства, гарантиране на равен достъп до качествено образование, утвърждаване на интеркултурното образование, като част от процеса на модернизация на образователната система, съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства. На конференцията бяха обсъдени практически инструменти за управление на конфликтни ситуации в училище, както и  добри практики за преодоляване на дискриминационни нагласи.

–––––––––––-–– www.eufunds.bg –––––––––––––– 

Проект  „Толерантни заедно”, с Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *