МАТЕРИАЛИ

Презентация – Образование И Медии

Презентация – Предразсъдъци, Стереотипи, Стигма И Дискриминационно Поведение

Закон за предучилищно и училищно образование

Интеграция и толерантност

Мотивация и цели

Основни понятия, свързани с приобщаващото и интеркултурно образование

Тест – измерване на толерантността

Резултати от социологическо проучване, представително за младежите в 6 административни области в България

Уязвими групи

Измерване на културите според Хофстеде

Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020)