Покана за информационна среща 05.10.20

П О К А Н А

СНЦ „Виа Хуманика“, Ви кани на:

Информационна среща по Дейност 7 – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи по
проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“,

Договор BG05M9OP001-2.018-0003-C01

Събитието ще се проведе на 05.10.2020 г. от 12:00 ч.

в гр. Плевен, ул. „Цар Самуил“ 2, ПГЕХТ „Проф. Асен Златарев“