Покана за информационна среща 08.09.20

П О К А Н А

СНЦ „Виа Хуманика“, Ви кани на:

Информационна среща по Дейност 7 – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи по
проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“,

Договор BG05M9OP001-2.018-0003-C01

Събитието ще се проведе на 08.09.2020 г. от 13:00 ч.

в гр. Гулянци, пл. „Свобода“ 2,

конферентна зала ет.1