Покана за информационна среща 24.09.20

П О К А Н А

СНЦ „Виа Хуманика“, Ви кани на:

Информационна среща по Дейност 7 – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи по
проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“,

Договор BG05M9OP001-2.018-0003-C01

Събитието ще се проведе на 24.09.2020 г. от 13:00 ч.

в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ 5, СУ „Христо Смирненски“