ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „ВИА ХУМАНИКА“

ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

Възложител:
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „ВИА ХУМАНИКА“,

партньор по Договор BG05M9OP001-2.018-0003-C01 –
проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи
в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“

 

E-mail: viahumanica@gmail.com

I. Доставка на канцеларски материали и консумативи, необходими за изпълнение на дейностите по проекта във връзка с изпълнение на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“

По дейност 4:

Прогнозна стойност: 250 лв. /двеста и петдесет лева/  без ДДС.

Описание на поръчката: Доставка на:

1.  Тетрадка – 20 броя

2. Химикал – 20 броя

3. Класьори – 20 броя

4. Папка – 20 броя

5. Картони за сертификати – 20 броя

6. Джоб – 1 пакета /по 100 броя/

7. Копирна хартия – 3 пакета

8. Гланцов блок – 20 броя

9. Цветни моливи /к-т/– 20 броя

10. Картон – 20 броя

11. Линия – 20 броя

12. Гума – 20 броя

13. CD-R – 20 броя

 

По дейност 7:

Прогнозна стойност: 583,33 лв. /петстотин осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки/  без ДДС.

Описание на поръчката:  Доставка на:

1.      Химикал – 240 броя

2.      Копирна хартия – 6 пакета

3.      Джоб – 6 пакета /по 100 броя/

4.      Папка – 240 броя

5.      Тонер касета – 3 броя

6.      Маркери 10 броя

7.      Кубче /лепещи листчета/ – 4 броя

8.      Лепило – 5 броя

9.      Тиксо – 4 броя

10.  Телбод – 1 брой

11.  Антистеплер –  1 брой

12. Телчета – 4 кутии

 

II. Доставка на oборудване и обзавеждане, необходими за изпълнение на дейностите по проекта във връзка с изпълнение на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“

По дейност 7:

Прогнозна стойност: 1016,66 лв. /хиляда и шестнадесет лева и шестдесет и шест стотинки/ без ДДС.

Описание на поръчката:  Доставка на:

1.      Мултимедия

2.      Екран

 

III. Подготовка и отпечатване на информационни материали необходими за изпълнение на дейностите по проекта във връзка с изпълнение на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“

По дейност 7:

Прогнозна стойност: 5683,33 лв. /пет хиляди шестстотин осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки/ без ДДС.

Описание на поръчката:  Доставка на:

1.      Брошури – 1000 броя /2 Х 500 с различно съдържание/

2.      Дипляни – 1000 броя /2 Х 500 с различно съдържание/

3.      Настолни календари – 500 броя

4.      Стенни календари – 500 броя

 

IV. Списване и публикуване на 4 /четири/ броя статии за повишаване информираността на широката общественост във връзка с Дейност 7 – Инициативи за преодоляване на негативни стереотипи по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“

По дейност 7:

Прогнозна стойност: 400.00 лв. /четиристотин лева/ без ДДС.

 

Срок за изпълнение:  Доставките ще се извършват до 5 /пет/ работни дни след заявяването на определено количество от Възложителя.

            Място на изпълнение: гр. Плевен

            Лице за контакт: Анита Хинова; Е-mail: viahumanica@gmail.com

Всеки кандидат има право да представи само една оферта на български език. Цените са в лева без ДДС.

             Срок за подаване на ценови предложения: до 05.07 2019 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *