Покана – Успешен старт

 УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с изпълнение на проект Успешен старт”,  Договор № BG05M9OP001-1.023-0119-C01, СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „ВИА ХУМАНИКА“, като бенефициент по договора, Ви кани да представите Вашата оферта за информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.

Целта на дейността е да бъдат запознати потенциалните кандидати с възможностите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество. Предвижда се организиране на 5бр. мотивационни кампании – по една във всеки един от 5-те областни градове в северозападен район – гр. Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин.

По време на самите мотивационни кампании е необходимо да бъдат представени ползите от стартиране на самостоятелна стопанска дейност, стъпките, които лицата, желаещи да участват следва да преминат и ефекта, който се очаква да имат върху тях дейностите от преминаване на специализирано обучение за предприемачество и последващите консултации.

Стойността на офертата не може да надвишава: 8333,34 лв. /осем хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и четири стотинки / без ДДС. 

Срок за подаване на ценови предложения: до 20.07.2018 г.

 

 

www.eufunds.bg

Проект Успешен старт”,  Договор № BG05M9OP001-1.023-0119-C01  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *