Покана – форум

ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия по дейност 8 по договор BG05М2OP001-3.002-0270-С01 „Толерантни заедно”, с бенефициент Община Пордим.

СНЦ „Виа Хуманика“ – гр. Плевен, в изпълнение по проект: „Толерантни заедно“ № BG05M2OP001-3.002-0270-C01  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.,

организира форум на  18 октомври 2018 г. от 9.30 часа до 17:30 часа в конферентна  арт зала „Плевен“ на хотел „Ростов“ – гр. Плевен. 

С цел подобряване на интеркултурното образование, както и координацията между отделните институции и гражданските структури по проблемите на дискриминацията, ще бъдат включени теми, които засягат стратегически нормативни документи свързани с интеграцията и преодоляването на негативните обществени нагласи, както и теми относно иновативните подходи в интеркултурното образование, алтернативни методи за разрешаване на спорове, училищна медиация и др.

Поканени са представители на училища, детски градини, държавни институции, публичния, частния и неправителствения сектор, социални партньори, медии и др.

За нас ще бъде удоволствие да Ви приветстваме на събитието.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *