Покани и обяви

Покани и обяви

по проект „Толерантни заедно“, договор № BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
Покана за оферта за транспортни услуги с автобус

Покана за оферта за наем зали

Покана за оферта за медийни кампании

Покана за оферта за доставка на кетъринг за мероприятия

Покана за набиране на оферти за изготвяне и отпечатване на брошури

Покана за пресконференция по проект: „Толерантни заедно“

Покана за оферта – Лаптоп

Обява – психолог и коуч

Обява- преподаватели/лектори


–––––––––––-–– www.eufunds.bg –––––––––––––– 

Проект  „Толерантни заедно”, с Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.