Проект-Успешен старт

 

 

 

 

 

СНЦ „Виа Хуманика“ е бенефициент по проект: „Успешен старт“
Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси
Приоритетни оси: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места
Наименование на процедурата: Подкрепа за предприемачество
Код на процедура: BG05M9O001-1.023  Рег.№ на проекта: BG05M9O001-1.023-0119
Начало 01.07.2018г.

Кратко описание на проекта:

Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и развитие на предприемачеството на 200 безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г. лица от Северозападен район. Подкрепата за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и предприемачеството е един от основните начини за разкриване на устойчиви и качествени работни места. В България този потенциал все още не е напълно оползотворен. Поради това сдружението с изпълнението на проекта ще осигури подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и развитие на предприемачеството, чрез изпълнение на следните дейности:

  • информиране и мотивиране за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество на лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност
  • предоставяне на обучения на 200 лица от Северозападен район, свързани с предприемачески, управленски и бизнес умения
  • предоставяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност

www.eufunds.bg

Проект Успешен старт,  Договор № BG05M9OP001-1.023-0119-C01, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *