Резултати от  проект „Толерантни заедно“

Резултати от  проект „Толерантни заедно“

с Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Осъществяването на проектните дейности допринесе за изпълнение на годишните планове за интеграция на малцинствата и за развитие на образованието в община Пордим.

– В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Пордим е създадена благоприятна среда за пълноценна социализация и интеграция на учениците от различни етноси в учебния процес.

– Осъществена е успешна образователна интеграция, както и задържане на учениците от етническите малцинства в училище.

– Развити са  творческите способности на учениците и са създадени  нагласи да изучават, съхраняват и развиват културата си идентичност.

– Придобити са умения за работа в екип и е формирано толерантно отношение към

другите.

– Намалял е броят на учениците с безпричинни отсъствия и на застрашените от отпадане от училище, както и на тези с агресивно поведение.

– Въведени са разнообразни извънурочни форми (15 клуба), които отговарят на интересите на учениците и развиват техните потенциални способности, заложби и умения в областите на науката, българския език,културата, кулинарията, журналистиката, приложните изкуства и спорта.

– Организирaни са и са проведени съвместни oпознавателни дейности – зелено училище с ученици от различни етноси, които взеха участие в дейности с интеграционен характер за опознаване на историческото, културното и природното богатство на родината.

– Осъществена е активна работа с родителите.

– Проведени са голям брой кампании, насочени към преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност и към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ученици включени в проекта са получили психологическа и коучинг подкрепа, като са подобрили психическото и емоционално си здраве, постигнали са  трайни резултати при реализация на целите си и/или са продължили образованието си в гимназиалния етап или успешно са завършили средно образование.

– Във връзка с дейностите по информация, публичност и визуализация са подготвени, изработени и разпространени:

флаери, диплянки, информационни табла, стикери, публикации, пресконференции, както и документиране на дейността, фото архив, постоянно поддържана актуална информация за изпълнението на проекта на сайтовете на кандидата и неговите партньори.

 

Бенефициент:

– Община Пордим

Партньори:

– Средно Общообразователно Училище „Св. Св. Кирил и Методий“

– Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Виа Хуманика“

– Център за междуетнически диалог „Амалипе“

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––– 

Проект  „Толерантни заедно”, с Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *