Резултати от социологическо проучване, представително за младежите в 6 административни области в България

В България това проучване се проведе от ГД „Експертни анализи” с ръководител д-р Алексей Пампоров в 6 от административните области, а именно Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца, Пловдив и Шумен. Основните изводи от проучването са представени по-долу.

Докладът представя изследване на стереотипите за седем етнически групи, живеещи в страната, както и социалните дистанции към шест етнически малцинствени групи. Данните показват поддържане на значими социални дистанции и съществуване на силно изразени негативни стереотипи към ромите и към новите емигрантски общности (араби и китайци). Където е възможно, в доклада е предложена съпоставка с актуални данни от национално представителни изследвания, така че да се откроят разликите в нагласите на целевата група и целевите области в рамките на контекста на общественото мнение на национално ниво. Докладът изследва привидно вторични по отношение на предмета теми като свободното време на младежите, медийното потребление, гражданската активност и нагласите за участие в обществени дейности. Основният извод от изследването е, че съществуват три порочни кръга от взаимовръзки между социални дистанции и негативни стереотипи за ромите. Тези връзки могат да бъдат разкъсани или поне отслабени с подходящи дейности, които осигуряват възможност за лични контакти между младежите от различните етнически групи в страната.