Събития и статии

Събития и статии по проект „Толерантни заедно“, договор № BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз  чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 


Събития

Пресконференция по проект: „Толерантни заедно“

Втора пресконференция по проект: „Толерантни заедно“

Конференция по проект: „Толерантни заедно“ – 05.02.2019 


Статии

„Толерантни заедно“ – един проект, много деца и мисията да приемаме различията

Заедно да посрещнем новата година

ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ – ТОЛЕРАНТНИ ЗАЕДНО

„Толерантни заедно“ и първото ухание на пролет.

Мотивация и цели

Училището и уязвимите групи

Резултати от проект „Толерантни заедно“


–––––––––––-–– www.eufunds.bg –––––––––––––– 

Проект  „Толерантни заедно”, с Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.