Толерантни заедно

Проект: „Толерантни заедно“

Процедура № BG05M2OP001-3.002
„ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“

Проект № BG05M2OP001-3.002-0270-C01 „Толерантни заедно“ се изпълнява от Община Пордим,
СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Пордим, СНЦ „Виа Хуманика“, Център за междуетнически диалог „Амалипе“ в периода от юли 2017 до юни 2019 г.

Целева група:
Проектът е насочен към 246 ученика от първи до десети клас от Средно училище “Св. Св. Кирил и Методий” град Пордим.

Дейности:

  • Създаване на клуб „Език свещен“, който ще включва допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин и/или за ученици от етническите малцинства застрашени от отпадане от училище;
  • Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;
  • Организиране и провеждане на мотивационни дейности по клубове с цел подобряване на образователната среда и задържане на учениците в училище;
  • Организиране и провеждане на съвместни опознавателни дейности с ученици от различени етноси;
  • Създаване на клуб на родителя;
  • Провеждане на кампании, насочени към преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност и към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност;
  • Осигуряване на психологическа подкрепа, превенция за отпадане от училище, както и подкрепа за поддържане на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование на учениците от етническите малцинства.

Дейностите съдействат за развитие на способностите на учениците и усвояване на нови знания в областите: български език, бит, обичаи, занаяти и традиции на различните етноси, кулинария, фолклор, изкуство, спорт, гражданско образование. Реализирането на дейностите ще допринесе за промяна на обществените нагласи; за взаимно опознаване и формиране на толерантно отношение. При изпълнението на проекта ще се приложи работещ модел за засилване мотивацията на родители на ученици, самоопределящи се като роми и от българското мнозинство за участие в образователния процес.

 

Резултати:
В резултат от извършените дейности 90 % от учениците от ромския етнос ще са интегрирани в образователната система; образованието ще е осъзнато от тях и от техни родители като ценност и предпоставка за успешен старт в живота; ще е подобрена образователна среда; ще е намален броя на безпричинните отсъствия; ще е увеличен броя на учениците продължили образованието си в гимназиален клас и успешно завършили средно образование; ще е повишена мотивацията за участие в училищния живот, ще се създадат граждански компетенции в дух на толерантност и съхраняване на културната идентичност; ще се преодолеят негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.

Главна цел на проекта е
да се подпомогне изграждането на ученици от
Средно училище
„Св. Св. Кирил и Методий“
гр. Пордим, като пълноценни граждани за бъдеща успешна професионална, социална и трудова реализация чрез участие в мотивационни дейности за насърчаване участието им в образователния процес, развитие на творческите им способности за съхранение и развиване на културната им идентичност в подобрена интеграционна мултикултурна среда.

Обща стойност: 329 827.12 лв.
от които 280 353.06 лв. европейско
и 49 474.06 лв. национално съфинансиране.

Начало на проекта : 04.07.2017 г.
Край на проекта: 04.06.2019 г.

 

 

––––––––––––––www.eufunds.bg–––––––––––––––

 

Проект: „Толерантни заедно“ № BG05M2OP001-3.002-0270-C01 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.