Уязвими групи

 

            Образованието е важен момент от живота на всеки един от нас. Както е известно, във всяко общество съществува група от хора, чийто статус, възможности за развитие и обучение изискват по-специални условия. Един от основните приоритети на специалното образование е свързан с приобщаването на децата и учениците от уязвимите групи. В основата на приобщаващото образование стои разбирането, че не децата са създадени за образователната среда, а образователната среда е създадена за децата и тя трябва да се организира, променя и усъвършенства по такъв начин, че да отговаря на техните потребности.                                                                                Чрез правилна политика ние можем да променим стереотипите и социалните норми спрямо децата от уязвимите групи. Чрез промяна в мисленето и разбиранията може да се достигне до осъществяване на ефективни модели на интеграция и социализация на всички членове на обществото.                                                                                              Специфично образователните причини за отпадане от училище са свързани с трудности както с обучаемостта на тези деца, така и с училищната среда и с организацията и съдържанието на учебния процес.

В резултат на различни изследвания се констатира, че децата  срещат съществени затрудненията при усвояване на учебния материал; проявяват слаб интерес към учебния процес, липсва им мотивация да посещават училище, създават конфликтни отношения със съученици и/или учители и др. Те трудно приемат изискванията на училището, ограничаването на свободата им и стремежа им да бъдат независими.

Именно в училището децата трябва да намерят подкрепа за правилното си развитие и възпитание, да намерят уважение, да бъдат ценени такива, каквито са. Това обаче не може да бъде постигнато, ако непрекъснато се говори за недостатъците  и трудностите при тяхното обучение. Необходимо е да се проучат и покажат силните страни на тези деца и на тази основа да се организира тяхното образование.

Очевидно е, че в условията на различност трябва да се използват актуални подходи и методи на обучение, които да отговарят на специфичните особености на различните деца, на потребностите им, на техните възможности, опит и темп на развитие. В този контекст успешно се вписва идеята за приобщаващото образование, което гарантира равнопоставеност и равни шансове между всички деца. Приобщаващо образование подкрепя децата и изисква да се опираме на силните им страни, което неизбежно се свързва с промяна на социална нагласа от акцентиране на проблемите при обучението на деца към максимално разкриване на потенциалните им възможности за развитие.
На преден план се извеждат проблемите на личната реализация, на собствения успех, осигуряващи по-висок стандарт на живота. Тези деца се нуждаят от насърчение и подкрепа, защото те могат да постигнат по-добри успехи в училище, ако усещат, че някой от училищното обкръжение е загрижен за тях, уважава ги, познава тяхната култура. В училището  децата  трябва да намерят подкрепа за правилното им развитие и възпитание, да намерят уважение, да бъдат ценени такива, каквито са.

Образованието следва да отчита всички аспекти на развитие на децата – емоционален, интелектуален, творчески, социален, физически, да се опира на силните им страни, за да могат те да достигнат пълнотата на своето развитие. Това налага планиране и изпълняване на система от идеи и ефективни дейности за подкрепа както на детето, така и на неговото семейство.

   Уязвими групи

Уязвими са онези деца и ученици, които търпят ограничения по отношение на участието им в социалния живот и ползването на социални права.

То е насочено към всички групи деца, застрашени от изключване – жертви на насилие, работещи деца, деца – имигранти и емигранти, деца – бежанци, деца от етнически и религиозни малцинства, разселени деца, деца от зони на конфликти, безпризорни деца, деца от бедни семейства, деца – сираци, хронично болни, деца, инфектирани с вируси на трудно лечими болести.

Уязвимите групи не успяват да получат достъп или да се възползват от възможностите, които предлагат обществото и образованието, и стават жертава или попадат в ситуация на риск от маргинализиране и социално изключване. Причините за това са различини и разнообразни като: живот в крайна бедност или ниски доходи и материални лишения; влошени финансови условия; социални  и психологически фактори; недостъпна среда; здравни и възрастови проблеми; липса или недостатъчни социални умения и образование; отношение към тях, основано на предръсъдъци; липса, ограничен достъп или неадекватни  услуги и т.н

Нашето отношение и разбиране

Децата и учениците от уязвимите групи  имат право на зачитане, уважение и закрила от закона. Отношението ни към тях е основано на признаване на тяхната равнопоставеност и равни възможности. За нас те са важна и пълноценна част от обществото и затова работим за тяхната социална интеграция и социално включване.Ние възприемаме уязвимите групи от деца и ученици като деца със способности и потенциал, а не като деца единствено с проблеми и ограничения.

Равните възможности означават различните сфери на обществото и жизнената среда /услуги, дейности, информация и т.н/ да бъдат достъпни за всички, включително и за уязвимите групи . Равните възможности означават да се отстранят всички социални бариери – физически, финансови, социални, психологически, които ограничават пълноценното участие на уязвимите  групи  в живота на училището и обществото.

 Ние разбираме социалната интеграция като съвместен живот, обучение и живот на всички заедно, включително и за децата и учениците  от уязвимите групи. Социалната интеграция на уязвимите групи означава тяхното активно участие/вграденост във всички сфери на  училищния живот.

За нас социално включване означава всички деца и ученици, въпреки бедност или други проблеми да взимат участие в училищния живот, наравно с другите. Като процес социалното включване означава създаването на условия за равнопоставеност и равни възможности пред уязвимите групи от деца в различни сфери на училищния живот /образование, трудова среда, религиозна дейност, свободно време, развитие на живот в общността, занимания по интереси и т.н/  които да осигурят и улеснят тяхното пълноценно участие в зависимост от техните възможности, желания и избор.

В  Закона за предучилищното и училищното образование (чл. 3) е заявено, че „образованието е национален приоритет и се гарантира чрез прилагането на следните принципи:

  1. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му;

2.Равен достъп и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик,независимо от социалното положение на семейството и етническия произход ;

  3.Равнопоставеност и недопускане на дискриминация, „приобщаващо образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността“.