ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СНЦ „ВИА ХУМАНИКА“

Уважаеми членове на Общото събрание на СНЦ „Виа Хуманика“,   На основание на чл. 17 /1/ от Устава на СНЦ „Виа Хуманика“ на  10. 07. 2019г. Управителният съвет на СНЦ „Виа Хуманика“ се събра и реши да свика Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 12.08.2019г. от 10:00ч. в гр. Плевен,…

Read More

Резултати от  проект „Толерантни заедно“

Резултати от  проект „Толерантни заедно“ с Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Осъществяването на проектните дейности допринесе за изпълнение на годишните планове за интеграция на малцинствата и за развитие на образованието в община Пордим. – В СОУ „Св. Св. Кирил…

Read More

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СНЦ „Виа Хуманика“

Уважаеми членове на Общото събрание на СНЦ „Виа Хуманика“, На основание на чл. 17 /1/ от Устава на СНЦ „Виа Хуманика“ на  08. 05. 2019г. Управителният съвет на СНЦ „Виа Хуманика“ се събра и реши да свика Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 10.06.2019г. от 10:00ч. в гр. Плевен, ул.“Кирил…

Read More

ОБЯВА

По проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование.“ – Компонент 1, СНЦ „ВиаХуманика“ търси да назначи експерти/ лектори за провеждане  на обучения с цел мотивиране за активно поведение на пазара на труда. Мотивационното обучение е насочено към придобиване на умения за ориентиране на пазара на труда и…

Read More

Успешно завършиха бъдещите предприемачи в гр. Видин

На 18.03.2019г. завършиха успешно бъдещите предприемачи в град Видин Те участваха по проект „Успешен старт”,  Договор № BG05M9OP001-1.023-0119-C01  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Техен лектор бе експерта г-н Цоков, който с радост даде старт на бъдещите предприемачи.    

Read More

Конференция по проект: „Толерантни заедно“

На 5 февруари 2019г. в хотел „Ростов“ в гр. Плевен се проведе конференция по проект: „Толерантни заедно“ № BG05M2OP001-3.002-0270-C01 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Конференцията е част от кампаниите свързани с интеграцията, преодоляването на негативните обществени нагласи и…

Read More

Завършиха първите групи по проект „Успешен старт“

Успешен старт

Първите групи по проект „Успешен старт“ взеха сертификати за успешно завършване. Пожелаваме им да продължат напред със своите бизнес планове и да реализират мечтите си, като станат успешни предприемачи!

Read More

Покана – форум

ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия по дейност 8 по договор BG05М2OP001-3.002-0270-С01 „Толерантни заедно”, с бенефициент Община Пордим. СНЦ „Виа Хуманика“ – гр. Плевен, в изпълнение по проект: „Толерантни заедно“ № BG05M2OP001-3.002-0270-C01  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове., организира форум на …

Read More

Във Видин, Монтана, Враца се проведоха първите кампании по проекта „Успешен старт”

На 12 и 13.09.2018г. в градовете Видин, Монтана, Враца се проведоха  кампании с цел информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество по проект: „Успешен старт”, Договор №BG05M9OP001-1.023-0119-C01, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г., Процедура: „Подкрепа за предприемачество“ с бенефициент СНЦ „Виа Хуманика“. Бяха поканени представители на целевите групи – заети,…

Read More

В Плевен и Ловеч се проведоха първите кампании по проекта „Успешен старт”

На 11.09.2018г. в градовете Плевен и  Ловеч се проведоха първите кампании с цел информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество по проект: „Успешен старт”, Договор №BG05M9OP001-1.023-0119-C01, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г., Процедура: „Подкрепа за предприемачество“ с бенефициент СНЦ „Виа Хуманика“. Бяха поканени представители на целевите групи – заети, неактивни…

Read More