Завършиха първите групи по проект „Успешен старт“

Успешен старт

Първите групи по проект „Успешен старт“ взеха сертификати за успешно завършване. Пожелаваме им да продължат напред със своите бизнес планове и да реализират мечтите си, като станат успешни предприемачи!

Read More

Покана – форум

ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия по дейност 8 по договор BG05М2OP001-3.002-0270-С01 „Толерантни заедно”, с бенефициент Община Пордим. СНЦ „Виа Хуманика“ – гр. Плевен, в изпълнение по проект: „Толерантни заедно“ № BG05M2OP001-3.002-0270-C01  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове., организира форум на …

Read More

Във Видин, Монтана, Враца се проведоха първите кампании по проекта „Успешен старт”

На 12 и 13.09.2018г. в градовете Видин, Монтана, Враца се проведоха  кампании с цел информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество по проект: „Успешен старт”, Договор №BG05M9OP001-1.023-0119-C01, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г., Процедура: „Подкрепа за предприемачество“ с бенефициент СНЦ „Виа Хуманика“. Бяха поканени представители на целевите групи – заети,…

Read More

В Плевен и Ловеч се проведоха първите кампании по проекта „Успешен старт”

На 11.09.2018г. в градовете Плевен и  Ловеч се проведоха първите кампании с цел информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество по проект: „Успешен старт”, Договор №BG05M9OP001-1.023-0119-C01, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г., Процедура: „Подкрепа за предприемачество“ с бенефициент СНЦ „Виа Хуманика“. Бяха поканени представители на целевите групи – заети, неактивни…

Read More

Зелено училище

В периода от 16 юли до 10 август 2018г. се проведоха 4 зелени училище в  Парк хотел Панорама гр. Трявна, по проект  „Толерантни заедно“ –  Договор  №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските  структурни и инвестиционни фондове. В зеленото училище взеха участие всички клубове…

Read More

Информационен ден „Успешен старт“

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Процедура: „Подкрепа за предприемачество“ Проект: „Успешен старт“ Договор № BG05M9OP001-1.023-0119-C01 Бенефициент: СНЦ „Виа Хуманика“ Информационна среща по проект „Успешен старт“,  ще се проведе в следните градове: Плевен на 11.09.2018г. от 14:00ч., в зала находяща се на ул. „Полтава“ 3, ет. 1 Ловеч на 11.09.2018г. от 11:00ч. в сградата на ДБТ…

Read More

Образование

Основните цели на СНЦ „ВИА ХУМАНИКА“ свързани с образованието са: Да работи за развитие на образованието, науката, културата и технологиите; Да работи за развитие и утвърждаване на връзката между науката и бизнеса; Да работи за развитие и утвърждаване на новите технологии и тяхната връзка с науката, културата, образованието и гражданското общество; Да подпомага гражданите, държавните…

Read More