Зелено училище

В периода от 16 юли до 10 август 2018г. се проведоха 4 зелени училище в  Парк хотел Панорама гр. Трявна, по проект  „Толерантни заедно“ –  Договор  №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските  структурни и инвестиционни фондове. В зеленото училище взеха участие всички клубове…

Read More

Информационен ден „Успешен старт“

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Процедура: „Подкрепа за предприемачество“ Проект: „Успешен старт“ Договор № BG05M9OP001-1.023-0119-C01 Бенефициент: СНЦ „Виа Хуманика“ Информационна среща по проект „Успешен старт“,  ще се проведе в следните градове: Плевен на 11.09.2018г. от 14:00ч., в зала находяща се на ул. „Полтава“ 3, ет. 1 Ловеч на 11.09.2018г. от 11:00ч. в сградата на ДБТ…

Read More

Образование

Основните цели на СНЦ „ВИА ХУМАНИКА“ свързани с образованието са: Да работи за развитие на образованието, науката, културата и технологиите; Да работи за развитие и утвърждаване на връзката между науката и бизнеса; Да работи за развитие и утвърждаване на новите технологии и тяхната връзка с науката, културата, образованието и гражданското общество; Да подпомага гражданите, държавните…

Read More

Училището и уязвимите групи

Училището и уязвимите групи Образованието е важен момент от живота на всеки един от нас. Както е известно, във всяко общество съществува група от хора, чийто статус, възможности за развитие и обучение изискват по-специални условия. Един от основните приоритети на специалното образование е свързан с приобщаването на децата и учениците от уязвимите групи. В основата…

Read More

Покана – Успешен старт

 УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ, Във връзка с изпълнение на проект „Успешен старт”,  Договор № BG05M9OP001-1.023-0119-C01, СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „ВИА ХУМАНИКА“, като бенефициент по договора, Ви кани да представите Вашата оферта за информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество. Целта на дейността е да бъдат запознати потенциалните кандидати с възможностите…

Read More