Сертифициращо обучение за медиатори

Професионалната асоциация на медиаторите в България ще проведе в гр. Плевен СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ   Курсът дава възможност за сертифициране на медиатори, получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. Курсът е създаден от български и чуждестранни експерти от Проекта за реформа в търговското право на…

Read More

Покана за свикване на общо събрание членовете на СНЦ „Виа Хуманика“

Уважаеми членове на Общото събрание на СНЦ „Виа Хуманика“,   На основание на чл. 17 /1/ от Устава на СНЦ „Виа Хуманика“ на  16. 12. 2019г. Управителният съвет на СНЦ „Виа Хуманика“ се събра и реши да свика Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 20.01.2020г. от 10:00ч. в гр. Плевен,…

Read More

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СНЦ „ВИА ХУМАНИКА“

Уважаеми членове на Общото събрание на СНЦ „Виа Хуманика“,   На основание на чл. 17 /1/ от Устава на СНЦ „Виа Хуманика“ на  10. 07. 2019г. Управителният съвет на СНЦ „Виа Хуманика“ се събра и реши да свика Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 12.08.2019г. от 10:00ч. в гр. Плевен,…

Read More

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „ВИА ХУМАНИКА“ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ    Възложител: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „ВИА ХУМАНИКА“, партньор по Договор BG05M9OP001-2.018-0003-C01 – проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“               E-mail: viahumanica@gmail.com  …

Read More

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „ВИА ХУМАНИКА“ ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ   Възложител: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „ВИА ХУМАНИКА“, партньор по Договор BG05M9OP001-2.018-0003-C01 – проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“   E-mail: viahumanica@gmail.com I. Доставка на канцеларски материали и консумативи,…

Read More

Резултати от  проект „Толерантни заедно“

Резултати от  проект „Толерантни заедно“ с Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Осъществяването на проектните дейности допринесе за изпълнение на годишните планове за интеграция на малцинствата и за развитие на образованието в община Пордим. – В СОУ „Св. Св. Кирил…

Read More

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СНЦ „Виа Хуманика“

Уважаеми членове на Общото събрание на СНЦ „Виа Хуманика“, На основание на чл. 17 /1/ от Устава на СНЦ „Виа Хуманика“ на  08. 05. 2019г. Управителният съвет на СНЦ „Виа Хуманика“ се събра и реши да свика Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 10.06.2019г. от 10:00ч. в гр. Плевен, ул.“Кирил…

Read More

ОБЯВА

По проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование.“ – Компонент 1, СНЦ „ВиаХуманика“ търси да назначи експерти/ лектори за провеждане  на обучения с цел мотивиране за активно поведение на пазара на труда. Мотивационното обучение е насочено към придобиване на умения за ориентиране на пазара на труда и…

Read More

Успешно завършиха бъдещите предприемачи в гр. Видин

На 18.03.2019г. завършиха успешно бъдещите предприемачи в град Видин Те участваха по проект „Успешен старт”,  Договор № BG05M9OP001-1.023-0119-C01  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Техен лектор бе експерта г-н Цоков, който с радост даде старт на бъдещите предприемачи.    

Read More

Конференция по проект: „Толерантни заедно“

На 5 февруари 2019г. в хотел „Ростов“ в гр. Плевен се проведе конференция по проект: „Толерантни заедно“ № BG05M2OP001-3.002-0270-C01 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Конференцията е част от кампаниите свързани с интеграцията, преодоляването на негативните обществени нагласи и…

Read More