Резултати от  проект „Толерантни заедно“

Резултати от  проект „Толерантни заедно“ с Договор №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Осъществяването на проектните дейности допринесе за изпълнение на годишните планове за интеграция на малцинствата и за развитие на образованието в община Пордим. – В СОУ „Св. Св. Кирил…

Read More

Успешно завършиха бъдещите предприемачи в гр. Видин

На 18.03.2019г. завършиха успешно бъдещите предприемачи в град Видин Те участваха по проект „Успешен старт”,  Договор № BG05M9OP001-1.023-0119-C01  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Техен лектор бе експерта г-н Цоков, който с радост даде старт на бъдещите предприемачи.    

Read More

Конференция по проект: „Толерантни заедно“

На 5 февруари 2019г. в хотел „Ростов“ в гр. Плевен се проведе конференция по проект: „Толерантни заедно“ № BG05M2OP001-3.002-0270-C01 финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Конференцията е част от кампаниите свързани с интеграцията, преодоляването на негативните обществени нагласи и…

Read More

Завършиха първите групи по проект „Успешен старт“

Успешен старт

Първите групи по проект „Успешен старт“ взеха сертификати за успешно завършване. Пожелаваме им да продължат напред със своите бизнес планове и да реализират мечтите си, като станат успешни предприемачи!

Read More

Покана – форум

ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия по дейност 8 по договор BG05М2OP001-3.002-0270-С01 „Толерантни заедно”, с бенефициент Община Пордим. СНЦ „Виа Хуманика“ – гр. Плевен, в изпълнение по проект: „Толерантни заедно“ № BG05M2OP001-3.002-0270-C01  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове., организира форум на …

Read More

Във Видин, Монтана, Враца се проведоха първите кампании по проекта „Успешен старт”

На 12 и 13.09.2018г. в градовете Видин, Монтана, Враца се проведоха  кампании с цел информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество по проект: „Успешен старт”, Договор №BG05M9OP001-1.023-0119-C01, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г., Процедура: „Подкрепа за предприемачество“ с бенефициент СНЦ „Виа Хуманика“. Бяха поканени представители на целевите групи – заети,…

Read More

В Плевен и Ловеч се проведоха първите кампании по проекта „Успешен старт”

На 11.09.2018г. в градовете Плевен и  Ловеч се проведоха първите кампании с цел информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество по проект: „Успешен старт”, Договор №BG05M9OP001-1.023-0119-C01, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г., Процедура: „Подкрепа за предприемачество“ с бенефициент СНЦ „Виа Хуманика“. Бяха поканени представители на целевите групи – заети, неактивни…

Read More

Зелено училище

В периода от 16 юли до 10 август 2018г. се проведоха 4 зелени училище в  Парк хотел Панорама гр. Трявна, по проект  „Толерантни заедно“ –  Договор  №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските  структурни и инвестиционни фондове. В зеленото училище взеха участие всички клубове…

Read More

Информационен ден „Успешен старт“

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Процедура: „Подкрепа за предприемачество“ Проект: „Успешен старт“ Договор № BG05M9OP001-1.023-0119-C01 Бенефициент: СНЦ „Виа Хуманика“ Информационна среща по проект „Успешен старт“,  ще се проведе в следните градове: Плевен на 11.09.2018г. от 14:00ч., в зала находяща се на ул. „Полтава“ 3, ет. 1 Ловеч на 11.09.2018г. от 11:00ч. в сградата на ДБТ…

Read More

Училището и уязвимите групи

Училището и уязвимите групи Образованието е важен момент от живота на всеки един от нас. Както е известно, във всяко общество съществува група от хора, чийто статус, възможности за развитие и обучение изискват по-специални условия. Един от основните приоритети на специалното образование е свързан с приобщаването на децата и учениците от уязвимите групи. В основата…

Read More