Завършиха първите групи по проект „Успешен старт“

Успешен старт

Първите групи по проект „Успешен старт“ взеха сертификати за успешно завършване. Пожелаваме им да продължат напред със своите бизнес планове и да реализират мечтите си, като станат успешни предприемачи!

Read More

Покана – форум

ОТНОСНО: Провеждане на мероприятия по дейност 8 по договор BG05М2OP001-3.002-0270-С01 „Толерантни заедно”, с бенефициент Община Пордим. СНЦ „Виа Хуманика“ – гр. Плевен, в изпълнение по проект: „Толерантни заедно“ № BG05M2OP001-3.002-0270-C01  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове., организира форум на …

Read More

Във Видин, Монтана, Враца се проведоха първите кампании по проекта „Успешен старт”

На 12 и 13.09.2018г. в градовете Видин, Монтана, Враца се проведоха  кампании с цел информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество по проект: „Успешен старт”, Договор №BG05M9OP001-1.023-0119-C01, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г., Процедура: „Подкрепа за предприемачество“ с бенефициент СНЦ „Виа Хуманика“. Бяха поканени представители на целевите групи – заети,…

Read More

В Плевен и Ловеч се проведоха първите кампании по проекта „Успешен старт”

На 11.09.2018г. в градовете Плевен и  Ловеч се проведоха първите кампании с цел информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество по проект: „Успешен старт”, Договор №BG05M9OP001-1.023-0119-C01, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020г., Процедура: „Подкрепа за предприемачество“ с бенефициент СНЦ „Виа Хуманика“. Бяха поканени представители на целевите групи – заети, неактивни…

Read More

Зелено училище

В периода от 16 юли до 10 август 2018г. се проведоха 4 зелени училище в  Парк хотел Панорама гр. Трявна, по проект  „Толерантни заедно“ –  Договор  №BG05M2OP001-3.002-0270-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските  структурни и инвестиционни фондове. В зеленото училище взеха участие всички клубове…

Read More

Информационен ден „Успешен старт“

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. Процедура: „Подкрепа за предприемачество“ Проект: „Успешен старт“ Договор № BG05M9OP001-1.023-0119-C01 Бенефициент: СНЦ „Виа Хуманика“ Информационна среща по проект „Успешен старт“,  ще се проведе в следните градове: Плевен на 11.09.2018г. от 14:00ч., в зала находяща се на ул. „Полтава“ 3, ет. 1 Ловеч на 11.09.2018г. от 11:00ч. в сградата на ДБТ…

Read More

Училището и уязвимите групи

Училището и уязвимите групи Образованието е важен момент от живота на всеки един от нас. Както е известно, във всяко общество съществува група от хора, чийто статус, възможности за развитие и обучение изискват по-специални условия. Един от основните приоритети на специалното образование е свързан с приобщаването на децата и учениците от уязвимите групи. В основата…

Read More

Покана – Успешен старт

 УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ, Във връзка с изпълнение на проект „Успешен старт”,  Договор № BG05M9OP001-1.023-0119-C01, СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „ВИА ХУМАНИКА“, като бенефициент по договора, Ви кани да представите Вашата оферта за информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество. Целта на дейността е да бъдат запознати потенциалните кандидати с възможностите…

Read More

Проект-Успешен старт

          СНЦ „Виа Хуманика“ е бенефициент по проект: „Успешен старт“ Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси Приоритетни оси: Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места Наименование на процедурата: Подкрепа за предприемачество Код на процедура: BG05M9O001-1.023  Рег.№ на проекта: BG05M9O001-1.023-0119 Начало 01.07.2018г. Кратко описание на проекта: Основната цел на проекта е…

Read More

Мотивация и цели

  ВСЕКИ УЧЕНИК МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ УСПЕХ – МОТИВАЦИЯ И ЦЕЛИ ЗА ВСИЧКИ ОТВЪД РАЗЛИЧИЯТА На 8 юни 2018г. на сцената на училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Пордим се състоя голям празничен концерт по  проект „Толерантни заедно“, одобрен за финансиране  от  Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския…

Read More